Wat wij geloven

Wij geloven in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand
van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen
de levenden en de doden;
Wij geloven in de Heilige Geest
Wij geloven één heilige algemene christelijke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding van het lichaam,
en het eeuwige leven.