ANBI-informatie

ANBI-informatie hervormde gemeente en hervormde diaconie Zegveld

A. Algemene gegevens

Naam ANBI Hervormde gemeente te Zegveld
Telefoonnummer 0348 691724
RSIN Hervormde Gemeente 824118856
RSIN Diaconie Hervormde Gemeente 824118868
KvK Hervormde Gemeente Zegveld 76432661
Website adres www.hervormdzegveld.nl
E-mail scriba@hervormdzegveld.nl
Adres Willem Alexanderstraat 38
Postcode en Plaats 3474 JT  Zegveld

De Hervormde Gemeente te Zegveld is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Zegveld.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad naast de predikant 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
Het College van diakenen telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de respectievelijke begrotingen en de jaarrekeningen. Verder hebben zowel de kerkenraad als de colleges, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.hervormdzegveld.nl vindt u het beleidsplan 2018-2021 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, diaconale medewerkers, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) en diaconale werk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staten van baten en lasten geven via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom realisatie geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

College van Kerkrentmeesters

Toelichting Jaarrekening CvK 2020

Het College van Kerkrentmeesters heeft de voorlopige jaarrekening over het jaar 2020 vastgesteld. Hieronder volgt een toelichting en een verkort overzicht van de cijfers.

Leden van de gemeente worden van in de gelegenheid gesteld om de hele jaarrekening 2020 in te zien tot en met 14 mei 2021, na telefonische afspraak bij Map Uittenbogaard (06-53213771).

Het jaar 2020 begon voor het College van Kerkrentmeesters op 25 januari zeer vreugdevol met de heropening en ingebruikname van de gerestaureerde kerk. Met grote dankbaarheid aan de Here God kijken we terug op het proces van fondsenwerving en restauratie van de kerk. Geweldig dat zo veel gemeenteleden (en dorpsgenoten) zich zowel financieel als ook fysiek hebben ingezet voor de restauratie.

Het restant van de kosten van de restauratie dat in 2020 is uitgevoerd en betaald bedraagt € 121.500 en de toezeggingen, gehouden acties en extra gaven die ontvangen zijn in 2020 bedragen € 130.700 waarmee in 2020 een positief resultaat van € 9.200 voor het Restauratiefonds kon worden geboekt. De bedoeling is om de restauratie van de buitenzijde van de kerk in 2021 uit te voeren.

Na maar 6 weken in de gerestaureerde kerk moesten we de kerkdiensten digitaal voortzetten van wege de Covid-19 maatregelen. De gevolgen waren ingrijpend voor het gemeenteleven. De aangepaste kerkdiensten en de sluiting van De Voorhof hebben natuurlijk ook financiële gevolgen. De opbrengst van verhuur en het buffet zijn daardoor lager dan andere jaren en begroot. Net als veel andere gemeenten vreesden we voor een sterke terugval van collecteopbrengsten en de vrijwillige bijdrage. Tot onze grote verwondering mogen we echter constateren dat de collectes, die helemaal via de bank gingen lopen, een meeropbrengst van bijna 16%% te zien geven. Ook de opbrengst van de vrijwillige bijdrage is met 11% gestegen. Het verwonderd het College van Kerkrentmeesters dat tegen de verwachtingen in en ook tegen de landelijke trend in deze opbrengsten zo zijn gestegen. We zijn de Here God daar dankbaar voor.

In 2020 hadden we helaas het hele jaar nog geen predikant. Daardoor waren de bijdrage aan de PKN aanzienlijk lager dan begroot. Waardoor het College van Kerkrentmeesters in 2020 ruim in de financiële middelen zat. We hebben daarom besloten om meer middelen te reserveren voor groot onderhoud aan de kerk, de Voorhof en de pastorie dan begroot. Het positieve resultaat van €28.822 is toe gevoegd aan het eigen vermogen van de gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar voor de voortgaande goede ontwikkeling in de financiële positie van onze gemeente. Dank aan alle gulle gevers, maar boven alles dank aan de Here God voor Zijn zegeningen.

College van Diakenen

Toelichting Jaarrekening CvD 2020

Opbrengsten en Baten
In de begroting van 2020 was geen opbrengst voor verhuur van het schoolhuis opgenomen. Het schoolhuis is toch een aantal maanden verhuurd, wat terug te vinden is op de lijn ‘opbrengsten onroerende zaken’. De ‘opbrengsten levend geld’ plus ‘door te zenden collecten en giften’ zijn min of meer gelijk gebleven aan 2019.  Gezien corona en het overgaan op collectes via de bank is dit reden tot dankbaarheid.

Uitgaven en Kosten
In 2020 zijn de nodige kosten gemaakt voor onderzoek betreffende de toekomst van het schoolhuis. Dit verklaart de stijging van de ‘kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen’. Voor het diaconale werk in ons dorp is fors minder uitgegeven dan in 2019. Deels komt dit doordat verschillende activiteiten afgelopen jaar vanwege corona niet door zijn gegaan.
In 2020 is een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld voor de plaatselijke, landelijke en wereldwijde giften vanuit de diaconie. In lijn met die verhouding hebben we de giften voor het diaconale werk wereldwijd verhoogd en voor diaconaal werk landelijk verlaagd.

Resultaat
Dit alles heeft geleid tot een negatief resultaat van €17.394 over 2020.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Vrijwillige Bijdrage gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren, alsmede voor het diaconale werk van de diaconie waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van traktement (salaris) voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (waaronder vergoedingen voor kosters, organisten en schoonmakers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.