Protocol beelduitzending

In de kerk hangen sinds de restauratie twee vaste camera’s waarmee de diensten worden uitgezonden en ook opgenomen. Met de nieuwe apparatuur is het al een tijdje mogelijk om de kerkdiensten nu ook in beeld te volgen.

Juist nu in de tijd van de coronacrisis is het belang van beeld uitzenden en het betrokken houden van gemeenteleden van belang gebleken. Deze mooie uitwerking van deze technische mogelijkheden mogen niet als effect hebben dat we voorbij gaan aan de vragen die er kunnen zijn met betrekking tot beeld uitzenden.

Daarom heeft de kerkenraad een protocol opgesteld om duidelijkheid te geven aan de gemeenteleden welke afspraken zijn gemaakt en hoe de privacy van personen wordt geborgd.

Het ‘protocol beelduitzending Hervormd Zegveld’ vindt u hier. Als er vragen zijn, kunt u terecht bij het College van Kerkrentmeesters.

Gebruiksplan kerkdiensten

Alle kerken zijn verplicht een gebruiksplan op te stellen. Hierin vindt u alle informatie over hoe wij omgaan met de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de PKN. Klik hier voor het gebruiksplan. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste regels.

Belangrijk is om in eerste instantie te melden dat u in geen geval naar de kerk komt als u, of één van uw gezinsleden, ziek bent, koorts heeft of ziekteverschijnselen hebt.
De komende tijd, totdat er nieuwe richtlijnen zijn, gaan we de morgendiensten houden per wijkteam. Bij de avonddiensten zullen voorlopig nog geen gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Dit doen we omdat anders na de morgendienst de gehele kerk schoongemaakt en ontsmet moet worden.
Waar moeten we ons dan aan houden:
• Vooraf meldt u zich aan via de wijkouderling van uw wijkteam.
• Bij de kerkdeur wordt u door iemand van het wijkteam gevraagd of u ziek bent of ziekteverschijnselen hebt.
• Bij binnenkomst ontsmet u uw handen met de gereedstaande gel.
• Door de dienstdoende koster wordt u naar uw plaats gebracht. Hierover is geen discussie mogelijk. Dit begint in de zijvleugels van de kerk en gaat vervolgens van voor naar achter. Gezinsleden die in hetzelfde huis wonen mo- gen bij elkaar zitten. Verder is er minimaal anderhalve meter afstand (dat zijn drie zitplaatsen).
• U komt binnen via de torendeur en houdt hierbij de anderhalve meter in acht.
• Tijdens de dienst wordt er (helaas….) niet gezongen. Dit totdat er uit onderzoek is gebleken dat dit eventueel in de toekomst wel weer kan. De komende tijd wordt er gezongen door de kerkenraadsleden en de gemeenteleden die op de voorste rij stoelen van het schip van de kerk zitten. Neuriën mag natuurlijk wel.
• U neemt uw eigen psalmboek en Weerklank mee.
• Er worden geen collectes gehouden. Wij vragen u het collectegeld de komende tijd nog over te blijven maken.
• Toilet wordt alleen in hoognodige gevallen gebruikt. Na gebruik van het toilet ook weer handen ontsmetten.
• Na afloop van de dienst wordt de kerk verlaten op aanwijzingen van de koster. Dit gebeurt van achter naar voren, per bank / rij stoelen. Houdt u daarbij zoveel mogelijk de kant aan van de bank waar u hebt gezeten, zodat u de afstand goed kunt bewaren.
• De komende tijd is er geen mogelijkheid voor de “opstapgroep”. De kinderen die hier naartoe zouden gaan kunnen eventueel naar de kinderoppas. Ook het koffiedrinken na de dienst doen we niet tot er nieuwe richtlijnen bekend zijn.
Volg de aanwijzingen op van de koster.

Vervolgreis naar Israël – 2021

In 2018 zijn wij met een groep vanuit onze gemeente met ds. C.J. Overeem naar Israël geweest. Het was een bijzondere reis met voor een ieder veel goede herinneringen.

Wij willen daarom een vervolgreis organiseren en zullen plaatsen gaan bezoeken waar wij de vorige keer niet zijn geweest.

Ds. C.J. Overeem en onze gids Asnat Cohen hebben aangegeven bereid te zijn deze reis in principe weer te willen leiden.

Hier vindt u het programmaboekje

Bijbelleesuur

Op D.V. donderdag 7 mei hoopt ds. A. Baas uit Bodegraven weer vanuit ons kerkgebouw het bijbelleesuur te verzorgen. Hij zal dan verder gaan met de behandeling van de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. Zoals gebruikelijk begint hij om 10:15 uur. Zoals u inmiddels weet is in deze coronatijd het bijbelleesuur te volgen via de kerkradio of via www.kerkomroep.nl. Voor u allen van harte aanbevolen. Wat kan juist in deze moeilijke en stille tijd het bezig zijn met Gods Woord u tot een steun zijn. Ook zomaar midden in de week!

Tot slot hier alvast de volgende data dat het bijbelleesuur wordt gehouden: D.V. donderdag 28 mei, 18 juni en 2 juli.

Bijdrage voor familie Vogelaar en de GZB

Vanwege het coronavirus zijn we als gemeente niet fysiek bijeen in de kerkdiensten. In de recente nieuwsbrief hebben we u daarom gevraagd de bijdragen aan de collecten per bank over te maken. Naast de collecten missen we ook uw bijdrage voor de zending die normaal gesproken in de busjes bij de uitgang terecht komt.

Hierbij willen we u vragen ook familie Vogelaar en de GZB niet te vergeten in uw gaven. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL12RABO0373739869 ten name van ‘Diaconie Zegveld’ onder vermelding van ‘Zending’. Ook deze bijdrage is aftrekbaar van de belasting.

Met vriendelijke groet en dank,
De zendingscommissie en kerkenraad

Geen kerkdiensten, geen zondagsschool?

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van de regering rondom het coronavirus gaan veel kerkdiensten niet door. Daarom hierbij een handreiking van ‘ABC van het geloof’ om thuis met Gods Woord bezig te kunnen zijn.

Hoe kun je het kernwoord ‘Hoop’ gebruiken?

Wat hopen we allemaal dat het coronavirus snel stopt. Wat hopen we dat wijzelf of familieleden niet ziek worden. Wat hopen we dat het geen al te grote economische consequenties heeft.

Deze hoop is een hoop waarvan we nooit zeker weten of deze uitkomt. Tegelijkertijd is het een beperkte hoop. Denk niet alleen aan het coronavirus maar aan de oorlogen in de wereld, de vluchtelingencrisis of de sprinkhanenplaag in Afrika.

De echte Hoop is in Jezus Christus. Als zondaren zijn wij letterlijk hoop-loos. Toen Hij stierf leek alle hoop verdwenen, maar door Zijn opstanding hebben we een vaste hoop! Als we uit genade bij Christus mogen schuilen, dan zijn we een ‘levende hoop’ zegt Petrus (1 Petrus 1:3). Dan mogen we in dit leven vol vertrouwen uitzien naar de toekomst.

 • Lees één van de Bijbelgedeelten uit het Bijbelrooster van het kernwoord Hoop;
 • Lees met elkaar het onderdeel uit de Belijdenisgeschriften over het kernwoord Hoop;
 • Bekijk onderstaand filmpje (jongeren / kinderen) waar het kernwoord Hoop wordt uitgelegd.
 • Zing een aantal aanbevolen Psalmen en gezangen rondom dit kernwoord;
 • Beluister vervolgens één van de preken over het kernwoord Hoop;
 • Verwerk, aan de hand van één van de opdrachten voor jongerenkinderen, het kernwoord Hoop.
 • Bid en dank met elkaar:
  • dat God alle macht heeft en regeert.
  • dat angst en bezorgdheid ons niet in hun greep krijgen, maar we mogen leven uit de hoop op de levende Christus.
  • of God het ons wil vergeven dat we denken alles in eigen hand te hebben (belijdenis ook van zonde hierin).
  • of Hij ons wil beschermen en bewaren.
  • voor patiënten en voor nabestaanden van overledenen.
  • voor zorgpersoneel zodat hulp geboden kan blijven worden.
  • voor wijsheid aan regeringsleiders.
  • dat God dit wil gebruiken tot bekering en terugkeer naar Hem.
  • dat kerken de kans krijgen om de levende hoop in Jezus Christus te delen te midden van angst en bezorgdheid.
  • voor andere gebieden met andere soorten rampen (vluchtelingencrisis /sprinkhanenplaag).
  • voor vervolgde broeders en zusters wereldwijd: om kracht, volharding en een leven uit deze hoop.
  • voor de échte hoop in ons eigen hart.
  • Kom Heere Jezus, ja
ABC van het geloof / Hoop
Wij belijden: Hoop | ABC van het geloof

Vervolgbericht Coronavirus

Het corona-virus heeft grote invloed op ons dagelijkse leven en ook op het kerkelijke leven. Wij leven mee met allen die daar -op welke manier dan ook- last van hebben. We wensen allen die verzorgende beroepen hebben of in één van de vitale sectoren werken, zeer veel sterkte bij hun verantwoordelijke werk.
Op een bittere manier is het uniek dat wij de kerkdiensten nu in besloten kring houden, waarbij de gemeente op afstand via de weg van de techniek meeleeft. Maar we zijn ook dankbaar voor deze mogelijkheden. Het College van Kerkrentmeesters bekijkt hoe we onder deze omstandigheden de collectes in de erediensten vorm kunnen geven.

Het moderamen heeft voor de komende periode (in ieder geval tot en met 8 april 2020) het volgende besloten:

 • De kerkdiensten zullen in besloten kring worden gehouden, we hanteren de normale liturgie en de kerkenraad zingt onder begeleiding van het orgel.
 • Alle vergaderingen van de kerkenraad -in welke samenstelling dan ook- worden opgeschort.
 • Al het reguliere huisbezoekwerk, de Bijbelkringen, kerkelijke verenigingen, catechese en clubwerk, ouderenmiddagen, Bijbelleesuur, enz. worden opgeschort.
 • Alleen crisis-pastoraat kan plaatsvinden, waarbij de adviezen van het RIVM in acht worden genomen.

Het moderamen beseft dat dit zeer vergaande besluiten betreft. Besluiten die we helemaal niet willen nemen, maar die wel verstandig zijn.
Mochten er gemeenteleden zijn die hierdoor in een isolement raken of in gewetensnood, laat het ons weten. Ouderen en kwetsbaren kunnen bij de wijkouderling en/of het wijkteam aangeven dat zij het fijn vinden hulp te krijgen of contact te onderhouden. Het wijkteam neemt dan telefonisch contact op over hoe het gaat en welke hulp er eventueel gewenst is (binnen de adviezen van het RIVM).

Moge de Heere God ons in deze verwarrende en moeilijke tijden genadig zijn. Wij hopen dat het na 8 april 2020 mogelijk zal zijn om het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus en Zijn opstanding weer gezamenlijk in de kerk te herdenken en te vieren.
Deel dit bericht zo veel mogelijk ook met andere leden van onze kerkelijke gemeenschap.

Wij wensen en bidden u de zegen van onze God toe!

Kerkdiensten in verband met het Coronavirus

Gelet op de adviezen van de overheid en de landelijke kerk op donderdag 12 maart 2020 heeft het moderamen het volgende besloten.

We zijn dankbaar dat er veel technische middelen zijn om de kerkdienst ook op afstand te volgen. De samenkomsten van de gemeente zullen in ieder geval aanstaande zondag 15 maart 2020 in besloten kring worden gehouden (predikant met enkele ambtsdragers). We adviseren de gemeenteleden om deze dienst via het internet op kerkomroep.nl te volgen.

Het Heilig Avondmaal van zondag 22 maart 2020 wordt tot nader orde uitgesteld. Dit geldt ook voor het voorbereidingsuur voor het Heilig Avondmaal en het Censura morum van 17 maart 2020.
Vanzelfsprekend zal de liturgie van de diensten in overleg met de voorgangers wat worden aangepast, omdat onder andere gemeentezang in deze opzet niet mogelijk is.

Voorkomen overbelasting Kerkomroep.nl
In verband met het Coronavrius zijn door Kerkomroep.nl de volgende maatregelen getroffen.
– Limiteren van het aantal video-kijkers
– Het terugbrengen van de kwaliteit van de video-uitzending

Limiteren van het aantal video-kijkers.
Om op zondag zoveel mogelijk bandbreedte beschikbaar te houden voor luisteraars van uw kerk en andere kerken, wordt het aantal kijkers gelimiteerd. Dit betekent dat op enig moment mensen geen toegang meer krijgen tot de beelduitzending maar wel tot de geluiduitzending. Na de live uitzending zijn de beelduitzendingen wel goed terug te kijken.

Het terugbrengen van de kwaliteit van de video-uitzending.
Voor u betekent dit dat de kwaliteit van de uitzending in beeld wellicht iets minder goed is dan u misschien gewend bent. Op deze manier kunnen echter meer mensen de uitzendingen volgen en worden de lasten “gedeeld”. Aan uw zijde is hiervoor geen aanvullende actie nodig.

We vragen u om dit bericht zoveel mogelijk verder te communiceren met andere gemeenteleden. Tevens adviseren wij alle gemeenteleden onze website goed in de gaten te houden voor nadere informatie.

Wij wensen u via deze weg gezegende diensten.